HOMEOPATHIE

Uitleg begrip

Homeopathie werkt volgens de zogenaamde gelijksoortigheidswet: het gelijkende worde door het gelijkende genezen. Dit wil zeggen dat een ziektebeeld behandeld wordt met een middel, dat bij de gezonde mens erop gelijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt. Zo wordt sterk verdunde koffie (die normaliter slapeloosheid oproept) als slaapmiddel gebruikt, en sterk verdunde arsenicum (dat normaliter diarree veroorzaakt) als geneesmiddel tegen diarree.

S. Hahnemann (1755-1843), de vader van de homeopathie, was op deze wet uitgekomen door een foute conclusie uit een experiment dat hij deed met kinine (een middel tegen malaria), dat bij hem (als gezonde persoon) namelijk de verschijnselen gaf van ‘malaria’ (onder meer koorts). Fout was zijn conclusie, omdat er bij hem slechts sprake was van een allergische reactie op de kinine (en dus niet van een gelijksoortigheidsreactie). De homeopathie is dus gestoeld op een verkeerde basis. Maar er is nog meer. De homeopathie werkt niet slechts met verdunde (en dus ‘ongevaarlijke’) stoffen, maar met verdunde gepotentieerde stoffen. Het uitgangsmateriaal waarmee de homeopaat werkt is de zogenaamde oertinctuur (een alcoholextract van onder meer een plant), welke vervolgens in stappen verdund en geschud (gepotentieerd) wordt (decimale en centimale verdunningen). Hierbij worden niet zelden extreem hoge verdunningen gebruikt (bijvoorbeeld C1000), terwijl bekend is dat verdunningen boven D23 geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer bevatten en een D12 hetzelfde is als het oplossen van een mespuntje zout in de Atlantische Oceaan, een C30 hetzelfde als het oplossen van een korrel zout in de melkweg. Toch zouden juist deze extreme verdunningen krachtig werken (door het schudden). Het blijkt bij dit schudden, aldus Hahnemann, te gaan om het vrijmaken van de ‘spirituele kracht’ uit de grondstof. En natuurlijk dient een christen dan te weten: wat is die spirituele kracht?

Wie is Hahnemann?
Maar laten we eerste eens stil staan bij de persoon Hahnemann. Wie of wat was hij? Hij was een navolger van Paracelsus (arts, alchemist, animist, waarzegger, astroloog, zwart magiër uit de 16e eeuw), Confucius (taoïsme), hij was deïst en vrijmetselaar (meester!). Ook Paracelsus bleek op zoek te zijn naar de ‘geestelijke substantie’ (de Quintae Essentiae) in kruiden en mineralen, en betrok deze uit de stof van de plant door alchemie = toverij (levenselixer). Hoezeer Paracelsus in Hahnemann was doorgedrongen, blijkt wel uit een boek ‘Paracelsus in Hahnemann’ (van de hand van een Nederlandse auteur). Hoe Hahnemann dacht over de Here Jezus Christus? In een van zijn brieven schrijft hij vol bewondering over Confucius: ‘Dat is nog eens goddelijke wijsheid om te lezen, zonder wonderen, zonder fabels en bijgeloof. Het is een belangrijk teken van de tijd dat Confucius nu bij ons gelezen kan worden. In het rijk der gelukzalige geesten zal ik hem spoedig omhelzen, de weldoener der mensheid, die ons zeshonderdvijftig jaar voor de aartsdweper op de rechte weg naar de wijsheid en tot God leidt. De aartsdweper Jezus van Nazareth, die niet de verlichte mens op de juiste weg naar de wijsheid leidt, maar met tollenaren en zondaren de moeilijke weg naar het godsrijk op aarde wil bevechten, die niet leert om door kennis tot het rijk der gelukkige geesten op te stijgen, maar vanaf het kruis nog tot de van berouw zuchtende moordenaar spreekt, deze de duisternis der wereld op zich nemende man van smarten is een ergernis voor de liefhebbers van de etherische waarheid.’ Is hier niet een godslasterlijke geest aan het woord, waardoor Hahnemann klaarblijkelijk gedreven wordt? Hij blijkt een actieve aanhanger te zijn van de occultist (uitvinder magnetisme en hypnotisme) Anton Mesmer, een tijdgenoot en bejubelt beide energetische methoden bij het genezen van zieken: homeopathie en magnetisme, twee gelijkwaardige geneesmethoden. Hahnemann was een rusteloos mens, verhuisde in dertig jaar tijd 27 maal. Twee van zijn kinderen overleden op jonge leeftijd, een zoon werd krankzinnig, drie dochters waren gescheiden, twee van hen werden vermoord, Hahnemann lag met vrijwel iedereen overhoop, geldingsdrang en hoogmoed waren sterk bij hem aanwezig. Hij stierf als een eenzaam mens.

Wat voor vruchten hangen aan de homeopathieboom?
Kunnen zij christelijk zijn?

  • ‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen’ (Matteüs 7:17,18).
  • ‘Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven’ (Jacobus 3:11,12).
  • ‘Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?’ (2 Corintiërs 6:15.16a).

Een biograaf van Hanemann (H. Fritsche, zelf ook homeopaat) verklaart de werkingswijze van Hahnemann consequent esoterisch, bovennatuurlijk en spreekt zelfs over ‘een theologie die op geheimzinnige wijze in de homeopathie verborgen is’. Hahnemann ziet de arts, opgeleid in zijn leer, als een verlichte en begenadigde middelaar van de ‘kracht van God’ tot de lijdende mens. Fritsche vat samen: ‘Niet in de zichtbare verschijnselen woont het heil, maar daaruit is het, dat de begenadigde zijn geestachtige artsenij potentieert en dus uit de geschapen werkelijkheid de tot schepping machtige bovenwerkelijkheid. Deze openbaart zich evenwel tot substantie van de liefde, als het levenmakende bloed uit het hart van de godheid.’ Deze woorden herinneren onwillekeurig aan de verzoeningsdienst van de Here Jezus door zijn kostbaar bloed, vergoten om de verlorenen te redden. Is Hahnemann, die de Here Jezus openlijk verwerpt en lastert, in dit verband niet geworden tot een valse christus en profeet? Met een vals evangelie (zijn ‘bijbel’: de Organon)? Hij beweert namelijk, dat hooggepotentieerde homeopathische middelen…de erfzonde van de mens weg kunnen potentiëren. Ook beweert hij, dat…zonden (verslavingen, drift, hoogmoed, sexuele zonden) weggepotentieerd kunnen worden (eveneens door hooggepotentieerde middelen). Is de homeopathie (heel subtiel) een andere verlossingsweg met een andere verlosser?[i]  De homeopaat Vithoulkas merkt zelfs op: ‘Maar we hebben verzuimd de wereld in te gaan en het Evangelie te prediken. We zijn als de dwaze maagden…Het is onze plicht erop uit te trekken en de homeopathie te prediken…Als iemand in staat was de wereld wakker te schudden en te doen realiseren wat de homeopathie kan doen, zou dat een nieuw tijdperk betekenen voor de mensheid – een renaissance van de geneeskunde. Inderdaad, de homeopathie is zo verstrekkend dat haar universeel gebruik in de geneeskunde grote vooruitgang in de richting van het duizendjarig rijk zou betekenen…’

Fritsche merkt nog op: Tussen hemel en aarde staat voor hem (Hahnemann) het simile, de gelijksoortigheidswet en het openbaart nu zijn laatste, diepste en wijste zin…gelijksoortig zullen zij aan elkaar worden, hemel en aarde, geest en stof, de wereld der geesten en de wereld der mensen.’ Wat verder schrijft hij: ‘Ja, ook de mens dient omhoog gepotentieerd te worden tot hij een ‘Simile Gottes’ is, een schepsel gelijk aan zijn schepper’ (zie Genesis 3:5).

Homeopathie is een occulte geneeswijze, mensen occult besmettend en verblindend.
Een Engelse ex-homeopathische arts gaf het volgend getuigenis toen hij tot geloof gekomen was in de Here Jezus Christus (en daarna per omgaande stopte met zijn homeopathische praktijk): ‘Since renouncing homoeopathy as occult, I have found my relationship with Jesus much more real and effective…I am seeing Him heal as I pray against sickness in His name, something I had come to accept I could never experience. Homoeopathy, though producing results, had robbed me of faith in the highest source of healing, Jesus Christ the Son of God. Although the truth may offend some, I trust that for many it will be the truth that sets them free. Satan is desperate to deceive us on this issue and has raised up many counterfeit physicians and methods of treatment.’

‘Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deelhebben èn aan de tafel der boze geesten’ (1 Korintiërs 10:21).

‘Zonder het in de gaten te hebben kwam ik nog dieper in het occulte terecht door mij bezig te houden met occulte geneeswijzen, zoals acupunctuur, irisscopie, magnetiseren (de door de magnetiseur behandelde hand werd later een magnetiserende hand!), homeopathie. Toen ik tot geloof kwam, werd mij duidelijk, dat ik deze praktijk direct moest sluiten. Na het belijden van de zonden verdween ook spoorslags de magnetiserende gave (die allerminst van God kwam!) In de jaren na mijn bekering heb ik veel lezingen voor christenen gehouden, om hen te waarschuwen voor het feit dat het ondergaan van occulte geneeswijzen nooit vrijblijvend is: er hangt een duur prijskaartje aan: men kan door occulte krachten ernstige schade lijden aan lichaam, ziel en geest: depressies, psychoses, lichamelijke ziekten kunnen optreden (deze kunnen uiteraard ook andere oorzaken hebben), maar (het allerergste nog) een toenemend verstoorde relatie met de Here Jezus (een weerzin tegen bidden, bijbellezen, bijwonen van een eredienst, het houden van Gods geboden [grote onverschilligheid tegenover zonden], het hebben van fysieke, psychische stoornissen, godslasterlijke gedachten bij bijbellezen, bidden, deelname aan het avondmaal; het optreden van paranormale vermogens).

Occulte diagnostiek
Heel gevaarlijk zijn vormen van occulte diagnostiek = waarzeggerij (helderziendheid, -horendheid, -voelendheid, astrologie [horoscopen], mediums [Jomanda, spiritisten], oog-, oor-, gelaatsdiagnostiek, pendelen, wichelroedelopen, touch for health, toegepaste kinesiologie, behavioral kinesiology, electroacupunctuur etcetera) en occulte therapie = toverij = magie (magnetiseren, witte magie, zwarte magie, voodoo, sjamanisme, wicca, reiki [aura- = chakrahealing], therapeutic touch, acupunctuur, meridiaanmassage, voet- en handreflexologie, astrale projectie, psychokinese, mind control, gedachtekracht, creatieve visualisatie, innerlijke genezing, klankbehandeling, kleurentherapie, spirituele aromatherapie, hypnose, yoga, transcendente meditatie, homeopathie, antroposofische geneeskunst, osteopathie, cranio-sacraal therapie, orthomanuele geneeskunde [Sickesz], chiropractie, manuele therapie volgens van der Bijl [Utrecht] etcetera).

Welke geneeswijze?
De vraag dringt zich op: wat voor aanvullende geneeswijzen kan een christen dan wel volgen? Bij het zoeken naar een antwoord dienen we ons te laten leiden door Gods Woord; onder meer belangrijk zijn de teksten: ‘toetst alles en behoudt het goede’ (1 Thess. 5:21), ‘Wordt nuchter en waakzaam’ (1 Petrus 5:8), ‘God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis’ (1 Joh. 1:5), ‘want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees’ (Ef. 6:12), ‘En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadbrengend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo…En God zag, dat het goed was’ (Gen. 1:12), ‘Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed’ (1 Tim. 4:5), ‘Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar, want de aarde en haar volheid is des Heren’ (1 Kor. 10:25).

Dit houdt in, dat een christen op verstandige en nuchtere wijze (mits niet in strijd met Gods Woord) gebruik mag maken van geneesmiddelen, voedsel (groente, fruit), kruiden (fytotherapie), vitaminen, mineralen (orthomoleculaire geneeskunde), bepaalde vormen van manuele geneeskunde (mits voorzichtig en met kennis van zaken toegepast, liever geen nekwervelmanipulaties [zie pag.325 van het boek  ‘Van kwaal tot erger’]). Ook dient ten allen tijde het liefdegebod in acht genomen te worden tegenover de zwakke broeder/zuster (1 Cor 8:7-13, 10:28,32-33, Rom 14:13-23).’

Drs. R. van der Ven, oktober 2003

 

[i] ‘Want er is één God en middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus’ (1 Timoteüs 2:5,6a). ‘Ik (de Here Jezus Christus) ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).