Reiki, de kosmische levenskracht

Samenvatting: In de pedagogiek doen allerlei termen uit de wereld van de therapie hun intrede. Eén ervan is Reiki, de kosmische levenskracht.

Bewerking door drs. R.H. Matzken van een artikel van G. Feller in ‘Promise’, 1995
___________

In de vloedgolf van ‘holistische therapieën’ die zich als alternatieve geneeswijzen aandienen, horen wij de laatste jaren steeds meer over Reiki, een ‘energetische behandelingswijze’. Deze speelt in op de toenemende behoefte aan spiritualiteit in de gezondheidszorg en tegenwoordig ook in het onderwijs.


Ontstaan en betekenis van de term
Reiki is afkomstig van de rector-priester dr. M. Usui, priester en rector aan een katholieke universiteit in Kyoto, Japan. Deze probeerde ongeveer 100 jaar geleden de genezingen van Jezus en Diens uitspraak “Gij zult grotere dingen doen dan deze” te plaatsen in het kader van het Japanse shinto-geloof en de Tibetaanse Lotus-soetra’s. Zelf ‘ontdekte’ hij geschriften die buitenbijbelse informatie over Jezus bevatten en ontving hij een ‘kosmische verlichting’ op de heilige berg Kuri Yama. Daar werd zijn bewustzijn van aardse wetten en logica gereinigd en ontving hij de genezende kracht waarvan ook Boeddha en Jezus zich bediend zouden hebben en die hij REIKI noemde.

De schrifttekens voor ‘Rei’ en ‘Ki’ (of ‘Chi’) hebben samen de betekenis van ‘universele transcendente geest en levenskracht’. Ziekte wordt gezien als een verstoring in de vibraties van het ‘etherische lichaam’. Reiki heet daarom een ‘energetische’ methode waarbij (geestes-)kracht wordt overgebracht. Door middel van handoplegging moeten deze ‘krachten’ van de Reiki-genezer gaan stromen naar de te genezen persoon. Dat zou het geheim van Jezus’ genezingen zijn geweest en op die manier kunnen wij ‘grotere dingen doen dan Hij’ en aldus zijn Woord vervullen.


Omgaan met kosmische energie
Net als het Hindoeïsme leert Reiki dat wij allemaal ‘energie’ zijn, evenals de wereld waarin wij ons bewegen. Deze geestelijke energie zou vibreren met verschillende snelheden en eigenschappen. Het lichaam en de mens worden gezien als verschillende energievelden met wisselende dichtheden.

De mens zou een zevenvoudige natuur bezitten, die het geestelijk (energetisch) niveau van de mens uitbeeldt. Volgens kosmische evolutie-gedachten wordt deze geklasseerd in verschillende bewustzijns-niveaus of aura’s; dit is de buitenste uitstraling van het lichaam. Ze worden met het lichaam verbonden in de zeven energiecentra of chakra’s van de centrale as van ons lichaamsstelsel, en zijn in volgorde van belangrijkheid:

Bewustzijnsniveaus of aura’s Energiepunten of chakra’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Het stoffelijke etherische niveau
Het astrale niveau
Het lagere geestelijke niveau
Het hogere geestelijke niveau
Het spirituele causale niveau
Het intuïtieve niveau
Het goddelijke of absolute niveau
De wortel-chakra
De geslachts-chakra
De navel-chakra
De harte-chakra
De hals-chakra
De hersenchakra (het ‘derde oog’)
De schedelchakra (de ontluikende lotus)

Op die manier komt de reiki, evenals de yogi en de andere priesters uit de oosterse religies, in contact met de geestelijke energiecentra die het lichamelijk welzijn zouden bepalen. Volgens de Reiki-aanhangers heeft de mens een ‘kosmisch bewustzijn’ nodig, een ‘nieuwe spiritualiteit’. Daartoe moet hij een ‘innerlijke transformatie’ doormaken, die door de Reiki-technieken wordt bevorderd, zodat de ‘universele levenskracht’ via de aura’s en chakra’s het menselijk leven kan doorstromen en vibreren. In Reiki-termen heet dat ‘kanaliseren’ of ‘channelen’.


Onderwijs als therapie

Begin jaren negentig heeft de zogenaamde spirituele pedagogiek in het onderwijs haar intrede gedaan. Als gevolg daarvan worden allerlei therapeutische technieken het onderwijs binnengebracht. Daarbij krijgen de leerlingen toegang tot hun eigen ‘verborgen hulpbronnen’ en leren ze om de ‘blokkades die hen daarbij in de weg staan, te overwinnen’. Een verdere beschrijving en beoordeling vindt u onder meer in onze publikatie Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) in bijbels perspectief.

Wat hierbij opvalt, is dat onderwijs niet meer primair is gericht op het ontsluiten van de bronnen van de externe kennis, met name door het overdragen en toegankelijk maken van kennis: EDUCARE . Deze onderwijsvisie moet nu wijken voor een andere vorm van onderwijs: EDUCERE. Hier komt het accent veel meer te liggen op het ontsluiten van de bronnen van verlichting en van energie. Daarbij worden leerstoornissen zoals concentratieproblemen en faalangst geplaatst in het eerder besproken Hindoe-denkkader. De spirituele pedagogiek beschouwt dergelijke verschijnselen als de gevolgen van het terugvallen van de mens op de lagere bewustzijnsniveaus waarbij de energiestroom wordt geblokkeerd. Via een Reiki-behandeling worden hogere energiekrachten overgedragen, wat is te vergelijken met het bijladen van een accu:

Kosmische energie Lichtnet
Reiki-meester Trafo
Leerling Accu

Dit gebeurt volgens “oeroude tibetaanse technieken” en begint bij de kruin (via handoplegging), waarna de energie via alle chakra’s het gehele lichaam doorspoelt, van de ‘fijnstoffelijke bovenste vier chakra’s’ tot aan de ‘grofstoffelijke laagste drie chakra’s’. Zo’n ‘schoonmaakperiode’ duurt 21 dagen en daarin worden door versnelling van het energie-patroon de zgn. blokkeringen losgemaakt en weggenomen. Velen krijgen hierdoor gelijk al visioenen, stemmen en dromen.


Esoterische en bijbelse duiding

Deze handelingen worden ‘afstemmingen’ of ‘inwijdingen’ genoemd: verruimen van het bewustzijn tot een hoog vibratie-niveau, door een snelle ‘kwantum-sprong’. In feite hebben we hier echter te maken met een duidelijk spiritistische manifestatie, waarbij iemand geleerd wordt zich open te stellen voor de (gevallen) geestelijke wereld en zodoende een medium voor boze geesten wordt. Het is geen afstemmen op zgn. eigen energie, zoals wordt beweerd, maar een afstemmen op occulte machten, waardoor men paranormale gaven ontvangt en gebonden wordt aan de boze geesten en daarvan afhankelijk wordt gemaakt. Dit blijkt ook uit het gebruik van de term ‘channelen’ of ‘schakelen’, waarbij de mens zijn lichaam ten dienste stelt van een geest om zich daardoor te manifsteren. In termen van het spiritisme: de mens biedt zich aan als medium van zijn geleidegeest.

Er zijn Reiki-meesters van de eerste graad, die vier ‘afstemmingen’ ontvangen die zijn gericht op de bovenste vier chakra’s.

  • De eerste initiatie zou het hart prepareren en de thymusklier,
  • De tweede initiatie stemt de schildklier en de keelchakra af,
  • De derde initiatie opent het zgn. derde oog, met de hypofyse,
  • De vierde initiatie maakt de kruinchakra en de pijnappelklier ‘open’ (voor de geestenwereld).

Er zijn ook initiaties voor de lagere chakra’s. Bij de afstemming of initiatie van de wortel-chakra wordt de kundalini (de slangenkracht, onderaan de wervelkolom) opgewekt, waardoor de seksuele energie zou toenemen. Andere vormen van levensenergie worden opgewekt bij de afstemming of initiatie van de geslachts- en de navelchakra.

De afstemming (inwijding) tot Reiki-meester houdt in dat deze aan anderen de kosmische, of goddelijke energie kan overdragen of ingieten. Zo iemand zou zelf het leven vorm geven en wordt zo tot een soort god, die zijn eigen leven schept! Vanuit deze holistische wereldvisie is er geen verschil tussen God en Zijn schepping, hooguit in trillingsgetal, op vibratieniveau! Als alles wat er gebeurt, deel uitmaakt van een ketting van actie en reactie, en onder invloed staat van natuurlijke en spirituele wetten, dan volgt daaruit dat alles en iedereen, ook God, deel uitmaakt van dit proces en gebonden is aan wetten. “Goddelijke kracht” is dan voor iedereen bereikbaar, “geloof” is een kwestie van sprituele techniek en “genade” wordt verlaagd tot ‘afstemming’ en ‘inwijding’. Het behoeft geen verder betoog dat een christen hieraan geen deel kan en mag hebben. Ook mensen die zeggen “niet in al deze poespas te geloven” zullen er (vaak te laat) achter komen dat de wereld waarvan zij het bestaan ontkennen, wel degelijk bestaat en dat de demonen harde meesters zijn. God zij dank is er redding uit deze situatie mogelijk. Daartoe citeren wij de woorden van Paulus uit 1 Timotheüs 1:12-16:

“Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om één van Zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Maar God heeft Zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed; ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Here goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij gevuld met Diens liefde. Het is een onomstotelijk feit -en iedereen zou dat moeten geloven- dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te redden; en ik was wel de ergste van hen allemaal. Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen.”