Tatoeëren voor Jezus

Uit een onderzoek in Canada bleek dat “75% van de jonge conservatieve christenen gelooft dat tatoeage een geoorloofde spirituele uitdrukking is” (“For the Love of God”, The Vancouver Sun, Vancouver, British Columbia, februari 1999). Verslaggever Douglas Todd van The Vancouver Sun bezocht de Vineyard Christian Fellowship in Langley, British Columbia, en ontdekte dat tatoeages het nieuwste modeverschijnsel is voor Vineyard-christenen. Amy Bonde, een staflid van de Vineyard in Langley, heeft een groot Keltisch kruis op haar rug getatoeëerd. Rondom het kruis staan Hebreeuwse letters die naar verluidt betekenen: “Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij.” Bonde zegt, dat de tatoeage betekent, dat ze Jezus Christus beschouwt als haar ‘minnaar’. The Vancouver Sun reportage merkt op, dat TATTOEAGE “EEN TEKEN VAN EEN SEISMISCH VERSCHUIVING IN HET EVANGELISCHE CHRISTENDOM TOONT, dat geassocieerd wordt met de strakke regels gedurende deze eeuw betreffende het gebruik van iemands lichaam: mannen geen lang haar, vrouwen geen broeken, niet drinken, niet dansen, geen sieraden en zeker geen tatoeage.”
De Bismarck Tribune (North Dakota) plaatste in november 1998 een artikel over de Christian Tattoo Association, beheerd door Randy Mastre en twee andere leden van de New Song Community Church in Bismarck. Hun doel is “het christendom naar tatoeëerders te brengen”.

Wat is er mis met “christelijke” tatoeage?

Ten eerste, het Oude Testament verbood duidelijk het tatoeëren.

 • Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Heere” (Lev 19:28).
 • “Zij zullen op hun hoofd geen kale plek maken, noch de rand van hun baard wegscheren noch insnijdingen in hun lichaam maken” (Lev 21:5).

Dit is zo’n duidelijk gebod, dat men een dwingende reden nodig zou hebben om het te negeren, ook al is het een oudtestamentische wet.
In sommige gevallen wordt ons in het Nieuwe Testament verteld, dat iets in het Oude niet voor ons is. Dat is waar voor de oudtestamentische spijswetten (Rom 14:2-3; 1Tim 4:1-5) en voor de sabbat (Kol 2:16), maar er is niet zo’n verklaring met betrekking tot tatoeage.
Een christen die een tatoeage wil, zou  zeggen dat hij of zij er zeker van kan zijn dat waar God zich zorgen over maakte in Leviticus 19:28 en 21:5, Hij daar niet langer om geeft, en ik zie niet in welke interpretatiebasis dit toelaat.

Ten tweede, Gods volk moet niet worden geïdentificeerd met het kwaad.
God verbood de Israëlieten om hun vlees te snijden, omdat het een identificatie met heidendom en afgoderij was en het Nieuwe Testament bevat dezelfde principes en beperkingen. 

 • “Onthoud u van elke vorm van kwaad” (1Thes 5: 22).
 • “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer “ (Efeze 5:11).
 • “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom 12:1,2).
 • “Maar ik zeg dat de dingen die de heidenen offeren, zij offeren aan duivels, en niet aan God; en ik zou niet willen dat u gemeenschap zou hebben met duivels. U kunt de beker van de Heere en de beker van duivels niet drinken; u kunt geen deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van duivels. Prikkelen we de Heere tot jaloezie? Zijn wij sterker dan Hij?” (1Cor 10:20-22).

“Tattoo’ is afkomstig van ’tatau’ of ’tatu’, lichaamsmarkeringen die oorspronkelijk werden geassocieerd met inboorlingen, aboriginals, kannibalen en koppensnellers van Zuidoost-Aziatische eilanden, zoals: Polynesië, Micronesië, Samoa, Tahiti, Tonga, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea, Malagasi en de Marquesas-eilanden. ‘Tattoo’ werd voor het eerst genoemd door natuuronderzoeker Joseph Banks, die kapitein James Cook vergezelde op het schip HMS Endeavour toen hij de Stille Oceaan verkende (1768-1771): ‘Ik zal nu vermelden hoe ze zichzelf onuitwisbaar markeren, elk van hen is zo gemarkeerd door hun karakter of positie.’ Zeelieden brachten tatoeages naar havensteden over de hele wereld, waar ze een eeuw lang werden geassocieerd met stoere zeelieden, ruwe arbeiders, slaven, veroordeelden en circusattracties” (Bill Federer, “Herman Melville’s Classic Novel Moby Dick’, American Minute).
Tatoeëren wordt nog steeds nauw geassocieerd met afgoderij, heidendom, morele losbandigheid en rebellie.

“Een artikel van Clay Thompson in de Pacific News Service van 27 juli 1996 was getiteld “Pagan Fashion’s New Frontier – Facial Tattoos”. Merk op dat de auteur, die in dit artikel niet beweert een christen te zijn, tatoeages associeert met heidendom. Hij brengt het in verband met een ‘nieuwe eerbied voor heidense overtuigingen’.
Een prominent boek over tatoeëren is Pagan Fleshworks. Het is van Maureen Mercury en bevat foto’s van Steve Haworth, geïdentificeerd als “de belangrijkste artiest op het gebied van lichaamsmodificatie in de Verenigde Staten.” “Lichaamsmodificatie” is de praktijk van het branden, inkten, snijden, doorboren en anderszins ontheiligen van iemands door God gegeven lichaam.

Uit een onderzoek van juli 2003 onder meer dan 2000 mensen in de Verenigde Staten, gerapporteerd in de AFP van 11 oktober, bleek dat van de vrouwen die tatoeages kregen 34% zich ‘sexier ‘ voelde en in het algemeen 29% ‘VOEL MEER OPSTANDIG’. Een vrouw die werd geïnterviewd door de Vancouver Sun gaf toe, dat ze een tatoeage had laten zetten “DEELS UIT OPSTAND tegen het normale christelijke stereotype van ‘Je mag dit niet, je mag niet.’” Ze geeft toe, dat haar moeder niet wilde dat ze een tattoo nam en het niet leuk vond (“For the Love of God”, The Vancouver Sun, Vancouver, British Columbia, februari 1999). Een ander Vineyard-lid, Peter Davyduck, die een tatoeage van het woord “ZONDE” op zijn enkel heeft, zegt dat dit een boodschap is aan “veroordelende christenen dat iedereen een zondaar is en ondanks dat moet worden geaccepteerd”. Let op de opstandige houding in deze uitspraak. Elke wedergeboren Bijbelgelovige christen weet, dat iedereen een zondaar is, maar dit betekent niet dat het er niet toe doet hoe belijdende christenen moeten leven.
Een dergelijke rebellie is in Gods Woord verboden. 

 • 1Petrus 5:5 zegt: “Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” 
 • En Efeziërs 5:21 zegt: ” Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.”

Een jonge vrouw die tatoeages liet zetten voordat ze gered werd, vertelde me dat tatoeëren verslavend is. Waarin is de verslaving?

Een derde reden tegen tatoeages is dat de Bijbel de christen waarschuwt geen morele aanstoot en geestelijk struikelen te veroorzaken. 

 • “Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God” (1Cor 10:32).
 • “Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet   gelasterd wordt” (2Cor 6:3).
 • “Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten?” (1Cor 8:10).

Dit was een van de leidende beginselen van de apostel Paulus. Hij wilde niet, dat iemand aan zijn daden aanstoot zou nemen en geestelijk zou struikelen. Voor dit doel was hij zelfs bereid af te zien van legale zaken, zoals het eten van vlees.Hoeveel te meer moeten christenen in deze tijd afzien van hoogst twijfelachtige zaken zoals tatoeages en broeken voor vrouwen en “christelijke” rock om een zegen en aanmoediging te zijn voor hun conservatieve broeders! Maar helaas komt de christelijke rock-tattoo-cultuur uitgedost met de rock & roll-houding van “niemand zal mijn plezier wegnemen; ik ga me niet laten vertellen wat ik moet doen door een ouwe kerel.”

Dit is op zijn zachtst gezegd een onschriftuurlijke houding. Wat als een belijdende christen het voorbeeld volgt van de “christelijke tattoo-menigte” en daardoor betrokken raakt bij de tattoo-cultuur en tot zonde wordt aangetrokken. De christen moet niet alleen dingen vermijden die duidelijk slecht zijn, maar hij moet ook dingen vermijden die anderen aanstoot kunnen geven, zelfs als die dingen op zichzelf niet noodzakelijk verkeerd zijn:

 • Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.” (Rom 14:21). 
 • De christen moet zijn leven leiden om anderen te behagen in plaats van zichzelf. Christenen in hedendaagse stijl geven er echter niet om of ze anderen beledigen met hun rockmuziek en wereldse uiterlijk. Ze protesteren, dat ze de vrijheid hebben om te doen wat ze willen. Dit is vleselijke rebellie, en het is de houding die ten grondslag ligt aan afvalligheid. Degenen die beperkingen op hun levensstijl willen afwerpen, volgen niet de Bijbel, maar hun eigen eigenzinnige lusten. 
 • Ze vervullen 2Timotheüs 4:3-4: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen OVEREENKOMSTIG HUN EIGEN BEGEERTEN.”

Een laatste argument tegen tatoeage is dat het lichaam van de gelovige niet van hem is; het is de tempel van de Heilige Geest.
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1Cor 6:19).
Voor de wedergeboren christen is tatoeëren graffiti op de tempel van iemand anders.
Het volgende is een getuigenis van Pastor Charlie Haddad die tatoeages kreeg voordat hij werd gered.

“Ik was 24 jaar lang een belijdend christen (katholiek) en toen ik opgroeide, ging ik om met een paar moslimvrienden. Sommigen van hen kregen tatoeages van een zwaard en de maan. Ik dacht toen, dat ik een kruis en het gezicht van Jezus wilde hebben, en dat deed ik, één op elke schouder. Terugkijkend deed ik het uit hoogmoed, het was meer religieuze trots. Ik was alleen een naamchristen, denkend dat deze tatoeages mij zouden identificeren als een christen, verre van dat, ik kende de Heere niet. Als ik de Heere echt had gekend en in Zijn wegen en de weg van Zijn Woord had willen wandelen, zou ik Hem gehoorzaamd hebben en Zijn Woord op mijn hart geschreven hebben en niet op mijn lichaam. Ik zou Zijn Woord uit mijn hoofd geleerd en overdacht hebben in plaats van een schijn van godsvrucht te hebben (Spreuken 3:3; 7:2). Ik heb spijt van deze tatoeages en ik schaam me. Ik weet, dat het de Heere niet behaagt.”

Zegt de Bijbel niet dat Jezus een tatoeage op Zijn dij heeft in Openbaring 19:16? ” Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.” In Openbaring 1 is Christus tot aan de voet gekleed met een kleed. Niemand kan Zijn dij zien.

 

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/tattooing-for-jesus.php

Dit artikel komt uit het boek Dressing for the Lord.