Ufo’s: een levensgevaarlijke realiteit

Op verjaardagspartijtjes komt het onderwerp wel eens ter sprake: ufo’s of vliegende schotels. Ze hebben een hoog giechelgehalte. Sommigen geloven er in, anderen niet. Vaak is het een welles-nietes discussie. De media besteden er weinig of geen aandacht aan. Voor heel veel mensen geldt, wat niet in de krant staat, is niet gebeurd, bestaat niet en is dus niet waar. Ufo’s zijn de afgelopen decennia door de media ongeloofwaardig en belachelijk gemaakt. Maar feit is dat ufo’s wel degelijk bestaan.

In de wetenschappelijke wereld, maar ook binnen de z.g. grenswetenschappen, is men diep verdeeld over de vraag hoe het ufo-fenomeen ufobeoordeeld moet worden. Er is een patstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen. Er zijn wetenschappers die buitengewoon sceptisch waren tegenover het ufo-fenomeen, maar door jarenlang onderzoek hebben zij naderhand moeten toegeven dat deze dingen gewoon bestaan.

Een duik in de enorme hoeveelheid serieuze literatuur laat maar één conclusie toe: ufo’s zijn geen mythes, bedrog of hallucinaties. Je ontkent een gevaarlijke werkelijkheid, als je beweert dat deze dingen niet bestaan. Wereldwijd hebben inmiddels miljoenen mensen ufo’s of vliegende schotels in allerlei vormen gezien. Deze gebeurtenissen zijn bij diverse autoriteiten wereldwijd gemeld. Er is grondig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, vooral in de Verenigde Staten en met name bij de Amerikaanse luchtmacht, maar ook in andere westerse landen. Bij slechts 10% van alle meldingen gaat het om echte ufo’s, maar dan nog gaat het om grote aantallen.

Ufomeldingen
Veel (ex-)premiers, (ex-)staatshoofden, (ex-)ministers, politici, diplomaten en hoge legerofficieren uit tal van landen, tot en met diverse secretarissen-generaal van de Verenigde Naties hebben in het openbaar verklaard dat deze dingen bestaan. Er zijn inmiddels duizenden filmfragmenten en foto’s die, na minutieus wetenschappelijk onderzoek aantonen dat ufo’s wel degelijk bestaan.

De verklaringen van wereldwijd honderdduizenden ooggetuigen, van mensen uit tal van landen over een periode van pakweg zeventig jaar, mensen die elkaar niet kennen, mensen die onmogelijk met elkaar in contact kunnen zijn geweest, mensen van verschillende talen en culturen, van diverse afkomsten, van diverse beroepsgroepen, in de meest uiteenlopende woongebieden, van verschillende leeftijden, van jong tot oud, al die verklaringen komen iedere keer weer verbluffend overeen. Het is iedere keer hetzelfde verhaal, tot en met de meest bizarre details.

Die mensen werden hiermee ongevraagd geconfronteerd. Ze zijn vaak heel terughoudend. Ze doen hun verhaal en verdwijnen dan vaak weer in de anonimiteit. De meesten willen al helemaal geen publiciteit. Natuurlijk zullen er aandachtszoekers en bedriegers tussen zitten, maar die vallen gauw door de mand. Het is uitgesloten dat dit toeval of grootschalig georganiseerd bedrog zou zijn. Wereldwijd gaat het om zo’n 75.000 meldingen per jaar.

Overigens, mensen die psychisch kerngezond waren en die geconfronteerd werden met deze ‘buitenaardsen’ krijgen last van angststoornissen en depressies en verdwijnen vervolgens jarenlang in de hulpverlening.  In de medische literatuur worden talloze gevallen besproken. Sommigen gaan er helemaal kapot aan,  maar er zijn er ook die de totaal andere kant opgaan. Ze worden spiritueler, humaner, begripsvoller, krijgen andere interesses of gaan paranormale begaafdheden vertonen. Dat is al een teken aan de wand.
Ufo’s zijn realiteit, het is naïef om te ontkennen dat ze niet bestaan.

Waar komen ufo’s vandaan?
Maar waar komen die ufo’s vandaan? Volgens velen afkomstig van buitenaardse beschavingen die miljoenen jaren op ons vooruit zijn, gelegen ver buiten ons zonnestelsel. Deze overtuiging houdt nauw samen met het geloof in evolutie en de evolutietheorie. Deze beschavingen zouden veel hoger staan dan de onze. De vertegenwoordigers van deze beschavingen, de z.g. aliëns, de buitenaardsen, zouden ons bezoeken om ons te waarschuwen voor de rampen die de mensheid te wachten staan, maar ook om ons te helpen en te leiden naar een betere wereld, een hogere vorm van bewustzijn, een totaal nieuw tijdperk in de evolutie der mensheid. Zo niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat is altijd hun spirituele boodschap. En dat is ook vaak de thematiek van Hollywoodfilms van de afgelopen zestig jaar die gaan over ufo’s en buitenaardse beschavingen.
Maar de Bijbel laat geen mogelijkheid open voor hoger geëvolueerde beschavingen die bevolkt worden door een soort humanoïden die door middel van interstellaire reizen ons komen vereren met hun bezoekjes.

ufo1Psalm 115: 16: “De hemel is de hemel van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.” De aarde is het middelpunt van het heelal inzake intelligent leven. Nergens staat in de Bijbel dat God tegelijkertijd of miljoenen jaren voor Zijn schepping nog elders leven heeft gecreëerd of dat er op de zesde dag elders mensen of humanoïden op andere planeten zijn geschapen. God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen, op de aarde. Er staat geschreven: God schiep de hemelen (shamayim) en de aarde. Psalm 33:9: “Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. ” En dat wordt talloze keren herhaald en bevestigd in de rest van het Oude en  het Nieuwe Testament door Christus zelf en de apostelen. En ook God schiep, dus geen leven op aarde als gevolg van allerlei buitenaardse interventies en uit de hand gelopen bio-experimenten van aliëns, zoals te lezen is in allerlei fantasierijke lectuur.

Buitenaards leven?
We kunnen al die verhalen in de media over (mogelijk) leven op andere planeten met een hele grote korrel zout nemen. Al deze theorieën en gedachtenspinsels kunnen we daarom vanuit de Schrift afwijzen. Maar daarmee is het fenomeen nog niet verklaard. Want ufo’s, zoals de naam al zegt, zijn ongeïdentificeerde vliegende objecten. Velen hebben ze  gezien, maar nog niet is verklaard waar deze objecten en aliëns’ vandaan komen. Alle theorieën hieromtrent zijn buitengewoon speculatief, hoogst ongeloofwaardig en volstrekt onwetenschappelijk en kunnen dus nooit bewezen worden. De exobiologie of de astrobiologie die zich met deze vragen bezighoudt, is dan ook geen wetenschap, maar pure sciencefiction. Als je in het bestaan van buitenaardse beschavingen gelooft, kun je niet in de schepping geloven. Je moet dan wel in de evolutie geloven. Grote vraag is dus nog steeds, wat is de herkomst van deze verschijnselen? Eigenlijk is er maar één mogelijkheid voor handen. Maar dat is een verklaring die door de grotendeels (atheïstische) wetenschap wordt afgewezen. Bij de beoordeling van dit fenomeen zijn juist levensbeschouwing en wetenschappelijke vooronderstellingen van doorslaggevend belang.

Als we verklaringen als buitenaardse beschavingen e.d. kunnen uitsluiten, komen we op het paranormale vlak terecht. En daar zijn vele aanwijzingen voor. Als je kijkt naar de verschijningsvormen en de manieren van communicatie van deze buitenaardsen, komt dit meer overeen met occulte verschijnselen.

Het verschijnen uit het niets, dematerialisatie, telepathische communicatie, aliëns die zich zonder problemen door muren, deuren en ramen kunnen bewegen. Dit wijst erop dat we hier niet te maken hebben met humanoïden, maar met geestwezens, demonische verschijningen, die ook een fysieke gestalte kunnen aannemen. En dit beweren overigens ook sommige niet-christelijke wetenschappers, alleen noemen ze deze geen demonen, maar paranormale entiteiten uit andere dimensies.

Demonenwereld
Er zitten trouwens nogal wat sinistere aspecten aan dit aliëns-gedoe. Want als deze wezens van andere planeten zouden komen, zouden ze grote problemen moeten hebben met onze zwaartekracht op aarde, met het ademen van onze zuurstof, met hun immuunsystemen. Ze zouden zeer vatbaar moeten zijn voor bacteriologische infecties, gevoelig moeten zijn voor de zonnestraling en moeite moeten hebben met onze atmosferische densiteit (= dichtheid). Dat blijkt uit niets. Ze ademen gewoon onze lucht in en vertonen soms ‘emoties’. Deze wezens zien er redelijk ‘menselijk’ uit.  En overal waar ze optreden, blijken ze de taal van de mensen ter plekke te begrijpen. Alhoewel veel communicatie via telepathie verloopt. Hoe hebben deze humanoïden dan de talen die hier op aarde gesproken worden, geleerd?

Deze demonen zijn in staat fysiek te kunnen verschijnen aan mensen en kunnen objecten creëren. Ze hebben hun oorspronkelijke krachten om mensen wonderbaarlijke verschijnselen te kunnen laten zien, niet verloren. Openbaring 12:9 zegt dat de demonen op de aarde geworpen zijn. Ze zijn niet meer in de hemel en ook niet op andere planeten of sterren.

Gevaarlijk terrein
We komen hier op zeer gevaarlijk terrein. Hoe meer je je erin verdiept des te bizarder het wordt.
In Efeziërs 6:12 worden we er ernstig tegen gewaarschuwd. Wij moeten de wapenrusting Gods opnemen ‘want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten‘. Je kunt hier lacherig over doen, maar de mensen die direct met ufo’s en aliëns zijn geconfronteerd, houden hier voor de rest van hun leven de psychische littekens aan over.
De enorme aandacht en interesse voor het occulte en het paranormale in het algemeen en ufo’s in het bijzonder is een kenmerk van de eindtijd. Het maakt deel uit van de grote misleiding en de voorbereiding voor de antichrist zoals die beschreven staat in de Bijbel. De vele films over deze thematiek zijn daar, misschien een klein, maar wel een belangrijk onderdeel van. Satan doet zich voor als een engel van het licht.

Een Amerikaanse ufo-onderzoeker en ex-medewerker van de NASA zei in 1989: “Door de geleidelijke, maar doelgerichte verspreiding van ufo-informatie en de productie van sciencefiction- films en boeken worden wij heel langzaam op het contact met een buitenaardse intelligentie voorbereid.” De misleidende heilsboodschappen van deze ruimtewezens, deze aliëns, space-brothers, ancient- astronauts of hoe ze in allerlei boeken ook worden genoemd, zijn een en al leugen, omdat hun bron, de satan, de vader der leugen is. In hun boodschappen is de Bijbelse waarheid onwaar en achterhaald.

Matteüs 24:24:  “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Je bezig houden met ufo’s en aanverwante zaken, leidt je uiteindelijk van God en Zijn Woord af. Onderzoek naar dit fenomeen geeft je niet het definitieve antwoord. Deze aliëns/demonen houden zich altijd op de vlakte en doen buitengewoon vaag en raadselachtig over hun herkomst. Zij beliegen de mensen ook.
Jesse Penn Lewis, evangeliste uit het begin van de vorige eeuw, schreef in haar boek Oorlog tegen de Heiligen dat demonen er een enorme hekel aan hebben als er minutieus onderzoek naar hen gedaan wordt. Wij hoeven en mogen ons niet met de demonenwereld bezighouden. Laten we ons beter met het Woord bezighouden.  “Hij (Christus) heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd” (Kolossenzen 2: 15).

 

 

Drs. R.J.Bleeker

 

De auteur studeerde Oost-Europese talen en politicologie.