Occult zakwoordenboek

OCCULT ZAKWOORDENBOEK

112 blz., € 5,75 (zie webshop)

Deze uitgave geeft een korte beschrijving van ruim 200 occulte begrippen, met daarnaast een Bijbelse verklaring en weerlegging. Het bijzondere van dit boekje is echter niet de bekoring van het occulte, maar de verwijzing naar het Licht van God, Jezus Christus, waarvan de Bijbel spreekt.

Het is nog maar kort geleden dat het occulte tot het terrein behoorde van de primitieve culturen. Of het gebeurde in het verborgene, zoals een spiritistische seance. Er hing een sluier van geheimzinnigheid en taboe omheen. Momenteel is het occulte voor velen niet meer afschrikwekkend maar juist boeiend. De media presenteren het als de gewoonste zaak van de wereld; onderwijs en gezondheidzorg integreren het in hun programma’s, (kinder)boeken en jeugdmuziek staan er bol van en tillen de jeugd in een eeuw waarin de ouderen hen niet kunnen volgen of die ze proberen te ontkennen.

In dit zakwoordenboek vindt u ruim 200 actuele begrippen in alfabetische volgorde vermeld. De eerste kolom bevat een beknopte beschrijving van het verschijnsel. Daartegenover geven wij aan wat de Bijbel hierover heeft te zeggen. Veel christenen blijken hiermee onbekend te zijn, met het gevolg dat voor veel mensen de occulte werkelijkheid reëler is geworden dan de Bijbel. Het is onze bede dat zowel voor die christenen als voor iedereen die met het occulte in aanraking is gekomen, de Bijbel als Gods Woord opnieuw relevant en geloofwaardig mag zijn.

Beschrijving van het verschijnsel Bijbelse duiding en weerlegging

“Soms lijkt een weg iemand recht, maar het “IK BEN de Weg, de Waarheid en Leven,” Joh.14:6
einde het ervan voert tot de dood”, Spr.14:12 “Dit is de weg, wandel daarop”, Jes. 30:21

(Transcendente) Meditatie (Latijn: meditatio = overpeinzing) Bijbelse duiding en weerlegging
Bij deze vorm van meditatie zijn de oude Vedische tradities geschikt gemaakt voor de Westerse geest. Door de mantra krijgt de ingewijde Bewustzijnsverruiming via concentratie, innerlijke harmonie en kosmische vrede. Deze meditatie maakt de geest leeg om zich op één punt te concentreren. Wanneer veel mensen samen mediteren, zou dit de vrede in de directe omgeving bevorderen. In tegenstelling tot Vedische meditatie die leegmaat, is Bijbelse meditatie (‘overdenking’) erop gericht om de geest met ‘torah’ te vullen: hij overpeinst diens wet bij dag en bij nacht, Ps. 1:2, Ps. 119:59. Een ander woord is ‘gedenken’: Gedenk Jezus Christus, uit de doden opgewekt, 2 Tim. 2:8.

 

Cursus in wonderen Bijbelse duiding en weerlegging
De cursus is ontstaan uit een ‘ingeving’ van de Amerikaanse joodse klinische psycholoog Helen Schucman, waarbij ‘universele liefde’ de bron is om al het kwaad te overwinnen.
In het ontkennen van zonde en ziekte als realiteit en de herinterpretatie van bijna alle bijbelse uitspraken heeft deze cursus veel gemeen met ‘Christian Science’.
Ondanks het enthousiaste onthaal achten wij de ‘Cursus in wonderen’ een misleidend boek:
1. gedicteerd door een ‘innerlijke stem’, d.w.z. door ‘channelen’;
2. ontkenning van realiteiten zoals de dood, van een ‘goede schepping’ en de zondeval;

3. verdraaiing van Jezus’ woorden, waardoor ‘zonde’ een illusie is en de mens zonder schuld.

Het occulte opent een deur naar de duisternis
Aan het eind van het Bijbelboek Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst:
De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.”
Hier staat dat alle dingen zijn te verdelen in de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen:

 • De geopenbaarde dingen, dat is alles wat God bekend maakt in de schepping (de waarneembare wereld) en in de Bijbel (wat Hij ons van de verborgen wereld heeft geopenbaard).
 • De verborgen of occulte dingen bestaan volgens de Bijbel wel echt, maar God heeft die niet aan de mensen bekend gemaakt en verbiedt hen om daarover de geesten te raadplegen.
De waarneembare wereld
met natuurlijke krachten
De verborgen wereld
met bovennatuurlijke krachten
Door God aan alle mensen geopenbaard
De wereld is er om ontdekt te worden en de krachten zijn er om gebruikt te worden, als rentmeester van Gods schepping.
Door God voor de mensen verborgen.
Toch bestaat die wereld wel degelijk!
Wij mogen alleen weten/gebruiken wat God ons hierover onderwijst.

 

Je kunt je kennis en talenten op twee manieren gebruiken. Er zijn twee verborgen werelden:

 

– goed:

tot eer van God

en tot nut van

je naaste/ jezelf

– fout:

tot oneer van God

en tot schade van

je naaste/ jezelf

de werkelijkheid van God en Zijn engelen:

* deze leren wij kennen uit de Bijbel

de (schijn)wereld van de duivel en zijn demonen:

* hiervan moeten wij afblijven

De Bijbel leert HOE wij deze wereld kunnen verkennen en haar krachten gebruiken De Bijbel leert OF wij deze wereld mogen verkennen en haar krachten gebruiken

Leringen van de vader der leugen
Omdat de wetenschap ons op dit gebied in de steek laat, komt iedereen die zich met het occulte bezighoudt en niet de Bijbel raadpleegt, altijd ‘vanzelf’ verkeerd terecht. De apostel Paulus spreekt in dit verband van ‘leringen van boze geesten’ (1 Tim. 4:1).
Hieronder geven wij enkele veelvoorkomende dwalingen die demonen ons als dienaren van ‘de vader der leugen’ willen wijsmaken.

Leringen van boze geesten Wat zegt de Bijbel?
 • De duivel bestaat niet, en boze geesten zijn een verzinsel. Wie er niet in gelooft, doen ze geen kwaad.
 • Zwarte magie doet de mensen kwaad en is verkeerd. Witte magie doet de mensen goed of weert zwarte magie af, en is dus goed.
 • Geesten van doden kunnen worden opgeroepen en geraadpleegd. Goede geesten bieden zich aan om de levenden te helpen, maar pas op voor kwade geesten
 • Mensen kunnen een verbond met de boze sluiten, waardoor zij beschikken over zijn geheime kracht, wijsheid of kennis.
 • Monsters zijn gewoon grappig en griezelen met weerwolven, vampiers en andere wezens van de onderwereld kan heel leuk zijn.
 • Je ziel/geest leeft maar tijdelijk in dit lichaam. Er zijn vorige levens en in een volgend leven kom je weer in een ander lichaam terug.
 • Zij bestaan nog steeds. De duivel gaat rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts.
 • Er bestaat geen onderscheid tussen witte en zwarte magie. Alles wat uit een occulte bron komt, is verboden.
 • De doden worden in verzekerde bewaring gehouden bij God. Demonen doen zich voor als de geesten van doden
 • Satan zal nooit je dienaar zijn. Hij overmeestert je en dan ben je voorgoed zijn slaaf. Alleen Jezus kan je van hem bevrijden.
 • Maak je geen voorstelling of afbeelding van alles wat boven of onder de aarde is, Ex. 20:4. God heeft een afkeer van gruwelen.
 • Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Hebr. 9:27.