Schrijven op maat – beoordeling en reactie

De nieuwe schrijfmethode methode voor speciaal onderwijs ‘Schrijven op maat’heeft didactische voordelen, maar is levensbeschouwelijk niet neutraal en voorts strijdig met elementaire pedagogische uitgangspunten. Op onze beoordeling kwam een kritische reactie. B&O magazine, feb. en april 2003, door drs. R.H. Matzken Ouders van een kind dat een ZMLK-school bezoekt, benaderden ons over ‘Schrijven op maat’, een nieuwe […]

Schrijfdans-een beoordeling

Beoordeling van de schriftpsychologische methode Schrijfdans op de basisschool volgens levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische maatstaven. Ten geleide 1. Schrijfdans in vogelvlucht 2. Criteria beoordeling schrijfmethoden 3. Beschrijving van de weekthema’s 4. Punt voor punt beoordeling Conclusie en open vraag Ten geleide De afgelopen jaren bellen steeds meer ouders (en soms scholen) Bijbel & Onderwijs op over de methode Schrijfdans. […]

Occulte invloeden op scholen

Op diverse scholen komen occulte invloeden voor in materialen en methoden (lezen, schrijven, wereldoriëntatie), maar in toenemende mate ook in stilteoefeningen en fantasiereizen. Bijbel & Onderwijs wordt reeds jaren geconfronteerd met kinderen die zich bezig houden met occulte zaken zoals glaasje draaien. Hierover zijn enkele boekjes verschenen, zoals Kind en occultisme en Het occulte is dichtbij, die een […]

Bijbel in postmoderne tijd

  Omgaan met de Bijbel in een postmoderne tijd (lezing) Samenvatting van de lezing gehouden door drs. R.H. Matzken voor de ledenvergadering van de Vereniging Bijbel & Onderwijs op 13 juni 2002 te Amersfoort A. Het postmodernisme als paradox 1. Niet lang geleden schreef de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard een boek met de titel:Hoe ik […]

Profielen in morele opvoeding

Onlogische en moeilijke morele opvoeding Morele vorming is onderwerp van steeds meer studies. Wat ons daarover opvalt, is dat de meeste studies de basale spanning die er is tussen de roep om zelfvorming en de grote aandacht voor sturing door opvoeders, negeren. Enerzijds moet het kind allerlei keuzes maken die passen bij de autonomiegedachte; anderzijds […]

Protestants-christelijk onderwijs

Heeft het protestants-christelijk onderwijs nog bestaansrecht? JA, MITS …….. Inleiding Als het gaat om het (bestaans-)recht van het christelijk onderwijs zijn er tot in de politiek – vooral de laatste jaren – steeds vaker geluiden te horen die menig christen zouden moeten doen opschrikken. De laatste tijd spitsten de politieke uitspraken zich namelijk zodanig toe, […]

Recht op eigen identiteit en Wet gelijke behandeling

Recht op eigen identiteit en Wet gelijke behandeling: een case study en een oproep Een beroep op de uitzondering op de AWGB kan alleen, als identiteit volgens de statuten in de praktijk van de school duidelijk herkenbaar is.   Opnieuw is een uitspraak gedaan in een conflict waarbij een christelijke instelling, in dit geval het Leger […]

Remedial teaching

Remedial teaching wordt door velen gezien als een ‘neutrale’ behandelingstechniek van leerlingen met achterstanden. Daardoor is er weinig oog voor de levensbeschouwelijke achtergronden van de spirituele technieken die soms hierbij worden toegepast. Als gevolg van allerlei maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zijn er steeds meer leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen. Hierdoor is er een toenemende vraag […]

Richting en leiding geven aan de jeugd

Veel jongeren kampen met vragen over zingeving en relaties; het occulte en de toekomst en relaties, waarop hun ouders, leraren en jeugdleiders nauwelijks inspelen. Hoe moeten wij/zij daarop inspelen? B&O magazine, febr 2003, door R.H. Matzken, in samenwerking met C. van Velzen (EO Nazorg) en W. Hoek (bestuurslid B&O) In onze contacten met jongeren constateren […]

Samenwerking school en ouders

Wat ouders en scholen van elkaar kunnen/mogen verwachten Verwachtingen van ouders m.b.t. school en leerkracht Opvoeding – Opvoeden tot eerbied voor God en voor het leven – Buitenbeentjes in het klassenverband integreren – Opvoeden tot verantwoorde staatsburgers – Rekening houden met zowel lichamelijke zwakheden als met de thuissituatie van de scholier – Respecteren van de […]