De boeken die in de oudheid niet tot de canon behoorden maar wel werden gelezen, zijn de apocriefe boeken, verborgen of geheime boeken. Hiermee wordt aangegeven dat men niet wist door wie ze geschreven waren. Hun oorsprong was onbekend, verborgen. Zij kunnen best interessant zijn, zoals het boek Makkabeeën, maar ze hebben geen goddelijk gezag.

Antisemitisme is er altijd geweest. Het is gericht tegen de joden, die onder de volken altijd als vreemdelingen werden beschouwd. Daarin stonden zij niet alleen, want ook anderen hebben geleden onder angst en haat voor vreemdelingen, maar bij de joden komt er nog iets bij. Zij zijn het volk waaruit God de Messias deed voortkomen, […]

Antichrist (dl 4) De Bijbel spreekt op twee manieren over ‘de antichrist’. Sommige vertalingen spreken over de zoon des verderfs, of de wetteloze. Het boek Openbaring spreekt over hem als ‘Het Beest’. De verpersoonlijking van het kwaad Groep van personen, ‘de tijdgeest’ * Eén persoon `tegen’ en `in plaats’ van Christus: de Antichrist. * Hij […]

Wanneer Paulus ergens een gemeente had gesticht, vertrok hij na enige tijd om ergens anders weer een nieuwe gemeente te stichten. Een gemeente die hij achterliet, bleef krachtig doordat er mensen werden aangesteld die de nieuwe christenen leidden. Men spreekt ook wel van ambten of functies, die God aan de gemeente heeft gegeven. De Bijbel […]

In de tijd na Salomo staan de vreemde goden centraal. Steeds opnieuw lees je dat de Israëlieten de zegeningen van de HERE vergaten en de dienst van God inruilden voor de verering van beelden van hout en steeën. Die beelden hoorden bij een cultuur die grote aantrekkingskracht uitoefende: offerfeesten met priesters en priesteressen die alles […]

Advent is een Latijns woord dat betekent: KOMST. Meestal wordt het gebruikt voor verwachting, uitzien naar de komst van een belangrijk persoon. Dan kwam er eerst een heraut die de komst van de koning kwam aankondigen en voorbereiden. Toen de tijd was aangebroken dat Jezus geboren zou worden, zond God zijn engel Gabriël naar twee […]

Ark van Noach (dl 1) 120 jaar lang heeft Noach gebouwd aan de ark, precies zoals God hem had voorgeschreven. Iedere dag klonk zijn boodschap: er komt een oordeel, maar in de ark is redding. De afmetingen waren overweldigend: 300 el = 150 meter lang 50 el = 25 meter breed 30 el = 15 […]

Adam en Eva waren de eerste mensen die God heeft geschapen. God vormde de mens uit aardstof, daarom heette hij Adam. Hij blies zijn adem of geest in hem en daardoor werd hij een levende ziel. Daarom wordt hij ook wel `zoon van God’ genoemd, omdat hij de enige mens was die rechtstreeks door God […]

Abram – Gods verbond (dl 1) Toen Abram en Saraï al tien jaar in het beloofde land woonden, kwam God naar Abram toe en sloot een verbond met hem en met zijn nageslacht. Dat zou zo talrijk worden als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Het land waarin Abram als […]

Abram – door God geroepen (dl 1) In Genesis 12 gebeurt er iets nieuws in de geschiedenis. Het gaat om een heel nieuw volk, Israël, dat zal voortkomen uit één man: Abraham, die toen nog Abram heette.Met Abram wilde God een volk op aarde brengen dat Hem kende. Zo zou iedereen op aarde herinnerd kunnen […]