GEESTENGIDS OF GELEIDEGEEST Als resultaat van imagerie of visualisering komt het veelvuldig voor dat een geestelijk wezen te hulp komt bij het richten van de creatieve fantasie op het gewenste doel. De geestengids is als het ware de tegenspeler, vanuit ‘de andere zijde’ van het medium dat bij een seance optreedt. Daardoor kan zij in […]

FEMINISME De emancipatie, het feminisme en de vrouwenbeweging zijn alle onderdeel van een belangrijke antichristelijke stroming, die zijn oorsprong vindt in het humanisme van de Franse en Russische revoluties. Zij passen geheel in de newagebeweging, omdat zij zich richten tegen de verkeerde en zondige uitingen van een man-gedomineerde maatschappij. Maar bij new age worden deze […]

FANTASIE   Fantasie krijgt bij new age een geheel eigen functie, namelijk als creatieve, dus scheppende fantasie. Deze wordt hiermee gemaakt tot werktuig van de imagerie of visualisering en hoe dit verloopt blijkt uit het volgende citaat: “De fantasie is de sleutel voor de schepping. Alles wat God doet, ziet Hij eerst in de geest […]

ETHERISCH LICHAAM In de esoterische traditie is dit de onzichtbare drager van de ziel, een tweede lichaam met een stoffelijkheid, die fijner en hoger is dan ons fysieke lichaam (‘ Aura ‘). Het ‘etherlichaam’ is een constant energieveld, dat iemand bij de geboorte meekrijgt. Het verandert niet door de opeenvolgende reïncarnaties, maar het is ook […]

EST (= Erhard Seminar Training) Een vorm van kortstondige therapie, waarbij het (verondersteld zieke) bewustzijn wordt verstoord, zoals ongeveer bij een hersenspoeling. Aansluitend hierop volgt dan een nieuwe opbouw van de persoonlijkheid, die alles mag zijn wat zij maar wil, dus een zelf-gekozen ‘nieuwe mens’. De cursus omvat een workshopprogramma, dat bestaat uit een samenstelling van […]

ESOTERICA (DE WERELD VAN) De wereld van het esoterische, het bovennatuurlijk binnengaan, dat is het verlangen van veel mensen voor wie de zichtbare, natuurlijke wereld weinig te bieden heeft. Eén van de kenmerken van het grensgebied van Aquarius is dan ook dat zoveel mensen belang stellen in deze ongeziene werelden, die een heel andere werkelijkheid aan […]

ENCOUNTERGROEPEN In encountergroepen wordt getracht een ‘encounter’ te bewerkstelligen. Deze vorm van groepstherapie is eklektisch (van overal wat): zij berust op het werk van Freud, Reich, Loewen (bio-energetica), Perls(gestalttherapie), Maslow (zelfverwerkelijking), Laing en Rogers (gesprekstherapie). Een ontmoeting ontstaat daar waar een aantal mensen gezamenlijk streeft naar bevrijding van hun door anderen opgelegde wijze van denken […]

EMANATIE (letterlijk ‘uitvloeiing’) Emanatie is een begrip uit de gnostiek Hiermee wordt het ontstaan der dingen weergegeven, waarbij de lagere wezens (de materie) ‘vanzelf uit de hogere zijn voortgekomen. Emanatie veronderstelt dus een wezenseenheid (monisme) tussen het oerwezen en wat daaruit voortkwam, terwijl schepping juist de nadruk legt op de afstand tussen Schepper en schepping/schepsel. Emanatie […]

DUALITEITEN (= de leer van de twee-eenheid) De hindoeleer van de dualiteiten is onderdeel van het monisme en is tegengesteld aan het dualisme. Bij het dualisme bestaan wezenlijke tegenstellingen, maar bij de dualiteiten worden alle polariteiten in één entiteit (wezen, persoon) verenigd. Deze leer heeft een grote aantrekkingskracht op de wereld van de kunst, waaruit ook […]

DROOMDUIDING Het serieus omgaan met dromen die, als spiegel van het onbewuste, tot bondgenoten kunnen uitgroeien ten bate van de zelfverwerkelijking. Hiermee worden de grenzen overschreden, waarmee ‘droomduiden’ wordt tot een beleven van de eigen ‘esoterische werkelijkheid’. Dit effect wordt verhoogd door creatief dromen ofwel droomsturen, waardoor de mens zich, in zijn slaaptoestand, openstelt voor […]