RITEN/RITUELEN Riten/Rituelen is afgeleid van de Indische term ‘rta’=  waarheid of recht. Het zijn heilige handelingen, zoals die in alle religies voorkomen en die in de loop van de tijd in de traditie van een stam of een religieuze gemeenschap vorm hebben gekregen, Het bestaan van riten wijst op een bij de mensen levend besef dat sommige […]

REÏNCARNATIE Reïncarnatie is de hindoeleer van de zielsverhuizing of de wedergeboortes. Een voorstelling die stelt, dat de ziel van de mens (of van dieren en planten) na de dood weer in materiële vorm wordt geïncarneerd. Daardoor blijft de individualiteit bestaan, want die is onvergankelijk, terwijl de persoonlijkheid steeds wisselt. Doel van het leven is nu om […]

REFLEXOLOGIE Het is een occult medische behandelingswijze van vijfduizend jaar oud, die zowel in China als het antieke Egypte werd toegepast. De behandeling is gebaseerd op dezelfde principes als acupunctuur: de kanalen van energie (meridianen) worden als ‘levenslijnen’ afgetast en waar nodig gestimuleerd, zodat de ‘energie’ weer vrijuit kan doorstromen. Als vormen van deze reflexzone-massage […]

PSYCHISCHE KRACHT (PSI) In de diepte van de menselijke ziel ligt een potentieel verborgen dat meestal ‘onbenut blijft, maar tegelijkertijd onbegrensd is. Bij dit ‘grote onbewuste’ vergeleken wordt ons verstand eigenlijk maar als iets tweederangs beschouwd, dat ons maar beperkt en gevangen houdt: er zijn immers veel meer mogelijkheden! Via bewustzijnstechnieken wordt nu het onbewuste […]

PARAPSYCHOLOGIE Een moderne vorm van animisme is de parapsychologie en dat letterlijk inhoudt: datgene wat naast de psychologie staat, zoals ook de metafysica haar naam ontleende als datgene wat achter de fysica staat. Deze wetenschap houdt zich bezig met de fenomenen van de buitenzintuiglijke waarneming. Het gaat hierbij om menselijke vermogens buiten het gebruik der […]

ONTSPANNINGSTECHNIEKEN Oefeningen en systemen, die leiden tot ontspanning van lichaam en geest. Juist in een tijd met veel stress is er grote vraag naar een holistisch harmonische levenshouding. Onder deze technieken vallen oefeningen op het gebied van de autosuggestie, autogene training, yogaoefeningen, biofeedback, progressieve relaxatie en nog vele andere. Onder ‘old age’ dienden deze, dikwijls occulte technieken […]

Prof. dr. Franzke, hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Hannover, heeft een uitgebreid document over de newage-pedagogiek samengesteld. Hoewel er zaken zijn die op de Duitse situatie betrekking hebben, is het voor ons van belang om de achtergronden te weten. Een gedeelte is overgenomen “Leerplan van new age” – antichristelijke trends van de newage-pedagogiek De […]

NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN (NLP) Oorspronkelijk een combinatie van twee disciplines van wetenschap, de Gestalttherapie en de linguïstiek of taalbeheersing; naderhand uitgebreid met de neurologie en de cybernetica. Doel hiervan is het beheersen van de waarnemingen, door de non-verbale reacties en emoties te meten en te sturen (bijvoorbeeld om over angstgevoelens heen te komen). Deze wetenschap heeft in […]

MYSTIEK (Grieks muein = ‘de ogen sluiten’) De in wezen onbeschrijflijke ervaring van de vereniging van de mens met God, het hoogste wezen of het hoogste principe (union mystica). Als de tien algemene kenmerken van mystiek worden genoemd: 1.      eenheid: de interne scheiding tussen ‘ik/zelf en de wereld wordt opgeheven, evenals de externe scheiding tussen subject en […]

Medianet is een mondiaal netwerk dat alle elektronische communicatietechnologieën omvat, zoals radio, televisie, satellieten, beeldschermen, videotekst, telefoon, computers, alsmede alle hiertoe behorende software inclusief cassettes, beeldplaten, programma’s en dergelijke. Dit medianet draagt ertoe bij dat onze wereld als ‘t ware ineenschrompelt tot wat tegenwoordig heet ‘een mondiaal dorp’. Men meent, dat dit medianet gaandeweg alle […]