Strijd om identiteit Christelijk onderwijs is niet vanzelfsprekend, net als christen zijn niet vanzelfsprekend is. In Romeinen 12:2 staat (NBG): ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’. Als christenen is onze identiteit […]

Hun ziel sterft in de jeugd, en hun leven met de aan ontucht gewijden. Dit artikel geeft een beschouwing over seksualiteit en is uitsluitend gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is voor mij een normatief boek en allen die Gods stem daarin willen, horen, vinden de weg naar het Leven. Degene die in ongehoorzaamheid aan […]

De scholen zijn inmiddels weer geopend en dingen zijn anders geworden. Er is een tijd vóór en een tijd ná corona. Sommige kinderen zijn angstig geworden. Gelukkig stellen de meeste scholen het welzijn van de kinderen voorop in plaats van een eventuele opgelopen achterstand. Op sommige scholen worden yoga en mindfulness gebruikt om daarmee het […]

 “Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen” (Kl 2:19). De duivel verhoogt zijn snelheid, hij is aan zijn eindsprint begonnen. Hij ziet dat zijn einde nadert. Binnenkort wordt hij voor 1000 (duizend!) jaar op non-actief gezet en […]

De auteur van het onderstaande artikel, dr. Werner Gitt, gebruikt op diverse plaatsen voorbeelden uit Duitsland. Op zichzelf is dat geen bezwaar, omdat de situatie in ons land niet zo veel verschilt. Nooit eerder dwong een ziekte de hele wereld op de knieën zoals in het voorjaar van 2020, waarin het coronavirus het openbare leven […]

Rationeel Emotieve Therapie (RET) Bijbelse duiding en weerlegging RET-therapie is een cognitieve methode die erop gericht is om mensen beter te leren omgaan met stressvolle situaties De relatie tussen denken en emotie staat binnen deze therapie centraal. Het uitgangspunt is dat niet de gebeurtenis zelf,, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische […]

De tijdgeest Er waait de laatste jaren een andere geest door de maatschappij. Dat is vaak een figuurlijke manier van spreken, maar ik bedoel het nu letterlijk. Een geest die iets of iemand aandrijft en doet handelen. We spreken bijvoorbeeld wel over een geest van jaloezie. Dat is dan een (boze) geest die iemand aandrijft […]

Het maakt nogal een verschil voor de uitleg hoe je tegen de Bijbel aankijkt. Gaat het om Gods boek of om een mensenboek? Dat is geen kwestie van smaak. Hiermee staat of valt het christendom. U bent dus gewaarschuwd. Definitie In dit artikel wil ik met u nadenken over het Schriftgezag. Onder Schriftgezag verstaan we […]

Achtergrond De maatschappij met de daarbij horende normen en waarden is constant bezig te veranderen. Het nieuwe “normaal” is de mening van de meerderheid en ook die is aan verandering onderhevig. Christenen hebben een vaststaand “normaal” namelijk Gods Woord, de waarheid die niet verandert of beïnvloed wordt door de mening van de meerderheid. Hoe belangrijk […]

Een zeer lezenswaardig boek voor de achterban van B&O verscheen in 2018 bij uitgeverij van Wijnen . Het beschrijft aan de hand van het levensverhaal van Betsy (1807-1879), de vrouw van Guillaume/Willem Groen van Prinsterer, de barensweeën waaruit het bijzondere onderwijs is voortgekomen en dat tegen de historische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoewel hun eigen kinderwens […]