Een vergelijking tussen wat de Bijbel en de Koran zeggen over een viertal actuele onderwerpen. Opgesteld door een Turkse leraar, zoon van een imam, die 30 jaar geleden christen werd. Introductie BIJBEL “Zoals geschreven staat: Er is niet één mens die Gods wil doet, niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die zich […]

Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit? Eind januari 2004 verscheen het rapport van de commissie-Blok ‘Bruggen bouwen’ over 30 jaar integratiebeleid in Nederland. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geslaagde integratie en niet-geslaagde integratie. Ook wordt een aantal factoren vermeld die echte integratie moeilijk of onmogelijk maken, zoals het handhaven […]

  auteur: prof. dr. Anton Wessels, Amsterdam 2001, uitg. Nieuwezijds, 286 pag. € 22,– ‘Verhalen’ zijn tegenwoordig ‘in’: Wanneer het niet lukt om door logisch redeneren het gewilde resultaat te bereiken omdat de dogma’s als vastgeroeste uitgangspunten in de weg staan, probeert men het met ‘verhalen’. Zo tracht ds Nico ter Linden met zijn boeken […]

Islam Christendom 1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden. Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping. 1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. […]

In de meeste Westerse landen is de vraag (opnieuw) actueel of het moslima’s moet worden toegestaan in het openbare leven door middel van het dragen van de hoofddoek nadrukkelijk uiting te geven van hun religie. Frankrijk is geneigd dit – evenals Turkije – geheel te verbieden op grond van de scheiding tussen kerk en staat. […]

De heilige oorlog toen en nu door Wilmos Oosterhoff Wat vandaag in Indonesië gebeurt is niets nieuws, het gebeurt al zolang als de islam bestaat. Het past precies in de tactiek van de heilige oorlog. Zo noemen ze het ook: jihad (heilige oorlog). Zoals het goed geweest zou zijn als onze politici in de jaren […]

Twee artikelen over moslimkinderen op een christelijke school.   EERSTE DEEL Kruis en halve maan. Twee symbolen die twee wereldgodsdiensten representeren. We zien kruisen op kerktorens over heel de wereld, het symbool bij uitstek van het christendom. We treffen de sikkel of halve maan aan op islamitische gebouwen. Al in de vroege islam vinden we […]

De islam is niet een godsdienst op de manier zoals het westen het begrip godsdienst ziet, waarbij iedereen kan geloven en nalaten wat hij wil; deze religie verstaat zichzelf als een alles omvattende theocratie waarbij godsdienst, politiek en privésfeer een eenheid vormen. Allah regeert door de sjaria, de moslimwet. In een islamstaat dienen politiek en […]

Is met het toezicht op en zonodig optreden tegen islamscholen die zich niet houden aan de Nederlandse rechtsregels, de vrijheid van onderwijs in het geding? Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 30 oktober werd aan alle deelnemers het boekje ‘Onze Grondwet’ uitgereikt. Bij Artikel 23 wordt bevestigd dat “de leiding van […]

Christenen denken na over vrouwen en de islam, door Ida Glaser en Napoleon John, Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 240 pag, € 17,50 Moslims wordt vaak verweten dat ze vrouwen als tweederangsburgers behandelen. De islam zou psychische en lichamelijke mishandeling zelfs toestaan. Hoe komt het dan dat van de westerlingen die tot de islam worden […]