Kort voor het Loofhuttenfeest wordt Yom Kippoer. gevierd. Op deze dag werd het hele volk, samen met de priesters, gereinigd van hun zonden. Grote Verzoendag of Yom Kippoer (dl 1) Kort voor het Loofhuttenfeest wordt Yom Kippoer. gevierd. Op deze dag werd het hele volk, samen met de priesters, gereinigd van hun zonden. Dit gebeurde door […]

Een geloofsbelijdenis is een korte samenvatting van de christelijke leer, wat christenen geloven. Deze diende als belijdenis wanneer mensen als christen gedoopt wilden worden. Geloofsbelijdenis (dl 4) Een geloofsbelijdenis is een korte samenvatting van de christelijke leer, wat christenen geloven. Deze diende als belijdenis wanneer mensen als christen gedoopt wilden worden. In 381 werden tijdens […]

Onderwijzen door gelijkenissen was niet iets nieuws van Jezus. Ook de rabbijnen deden dat. Gelijkenissen van Jezus (dl 2) Onderwijzen door gelijkenissen was niet iets nieuws van Jezus. Ook de rabbijnen deden dat. In het Hebreeuws heet zo’n gelijkenis masjaal, letterlijk: naast elkaar zetten. Het Griekse woord ervoor is parabolè (parabool, parabel). Altijd en in alle culturen zijn […]

Jezus’ boodschap was ‘Het Koninkrijk van God’. Daarom beginnen veel gelijkenissen als volgt: “Het Koninkrijk van God is als . . .” In Mattheüs 13 staan er zeven: Gelijkenissen van het Koninkrijk (dl 2) Jezus’ boodschap was ‘Het Koninkrijk van God’. Daarom beginnen veel gelijkenissen als volgt: “Het Koninkrijk van God is als . . […]

Evenals bij de traditionele kerken, zijn er ook bij de evangelische gemeenten diverse stromingen, waarvan wij de belangrijkste noemen: Evangelische gemeenten (dl 4) Evenals bij de traditionele kerken, zijn er ook bij de evangelische gemeenten diverse stromingen, waarvan wij de belangrijkste noemen: De Vrije evangelische gemeenten ontstonden als gevolg van evangelisatie vanuit Zweden. Nieuwe gelovigen werden onderwezen […]

Evangelisten hebben de gave ontvangen om het hart van zondaren te raken met het evangelie, om het geloof met buitenstaanders te delen. Evangelisten (dl 4) Evangelisten hebben de gave ontvangen om het hart van zondaren te raken met het evangelie, om het geloof met buitenstaanders te delen.  

De evolutietheorie gaat uit van drie veronderstellingen: Evolutieleer (dl 1) De evolutietheorie gaat uit van drie veronderstellingen: 1. Alle dingen zijn ‘vanzelf’ ontstaan, een product van tijd en toeval, zonder toedoen van God. 2. Het heelal zou vele miljoenen jaren oud zijn, en uiteindelijk afkomstig zijn uit een grote oerknal, de Big Bang. 3. Alle […]

Dit vervolg op het boek Genesis beschrijft de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk Israël. Onder leiding van Mozes trokken de Israëlieten uit Egypte, waar ze werden onderdrukt. Exodus of uittocht (dl 1) Dit vervolg op het boek Genesis beschrijft de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk Israël. Onder leiding van […]

Hieronder vind je een overzicht van de joodse feesten. Feesten (joodse) (dl 1) Hieronder vind je een overzicht van de joodse feesten. In de eerste rij staan de feesten die in de Torah werden voorgeschreven. In de tweede rij staan de latere feesten vermeld. De joodse maanden lopen niet gelijk op met onze maanden, maar […]

De Filistijnen waren een zeevarend volk dat afkomstig was uit Kaftor, het eiland Kreta. Dit volk vestigde zich aan de zeekust van het land Kanaän, de huidige Gaza-strook. Filistijnen (dl 3) De Filistijnen waren een zeevarend volk dat afkomstig was uit Kaftor, het eiland Kreta. Dit volk vestigde zich aan de zeekust van het land […]