TUNNELERVARINGEN Een groot percentage van de mensen die klinisch dood zijn geweest, heeft een zogenaamde tunnelervaring gehad. Na het verlaten van het lichaam gaan zij door een donkere tunnel, aan het eind waarvan een lichtend wezen wordt ontmoet. Men verlangt er erg naar om in dat licht-rijk te mogen blijven, maar wordt op een gegeven […]

TRANSMISSIEGROEPEN Het zijn esoterische groepen en aanhangers van Maitreya en ‘meesters der wijsheid’, die op telepatische wijze op situaties en mensen ‘inpraten’ met de nieuwe boodschap. In vele grote wereldsteden bestaan dergelijke transmissiecentra, waar mensen experimenteren met het beheersen en communiceren van kosmische krachten. “Wij verbinden ons innerlijk licht met het licht van anderen in […]

TRANCE Een veranderde bewustzijnstoestand die optreedt door monotoon trommelen, dansen en zingen, dikwijls ook door het innemen van bepaalde psycho-aktiverende middelen (‘high drugs’). Bij veel volken is de trance noodzakelijke voorwaarde voor bezetenheid door geesten of goden. Trance is een toestand van psychische introversie: de zintuiglijke waarnemingswereld verdwijnt uit het bewustzijn en de inhoud van […]

THEOSOFIE (Grieks voor ‘goddelijke wijsheid’, of ‘wijsheid der goden’. De brahmaanse theosofie is neergelegd in de Oepanisjaden en zoekt godskennis langs de weg van de mystiek. Zij ziet het kennen van God in de mens zelf en via verschillende stadia kan de mens zich geestelijk ontwikkelen, totdat hij de hoogste trap van menselijke volmaaktheid bereikt heeft. […]

TARACENTRUM Het is het centrum waarin op occulte wijze wordt bijgedragen tot de verandering van het denken van de mensen. Dit kan gebeuren door middel van driehoeken, piramides, met behulp waarvan ‘kosmische energieën’ worden gericht op anderen. Dat kunnen zijn bepaalde groepen van mensen, die zijn ‘achtergebleven’, of hun leiders (bijvoorbeeld opinieleiders). Dikwijls worden mensen […]

TANTRA (Oud-Indisch voor ‘weefsel’) Tantra’s zijn magisch mystieke geschriften, die grote invloed hebben gehad, zowel in het hindoeïsme als in het boeddhisme. Het tantrisme is een mysteriereligie met vele riten en esoterische gebruiken, waarvan de betekenis slechts aan ingewijden bekend is. Hierbij worden de slangenvrouwen van Sjiva vereerd, wat een andere term is voor het vereren […]

SYNCHRONITEIT EN TOEVALLIGHEID Deze begrippen zijn afkomstig uit de ‘hogere psychologie’ van Carl Gustav Jung. Hiermee wordt aangegeven dat gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, wel degelijk met elkaar in verband staan als gevolg van een ‘collectief onbewuste’. “Als op punt a iets geschiedt, dat invloed heeft op het collectieve onbewuste, dan […]

SUCCESDENKEN Een moderne vorm van positief denken, dat als het ware succes naar zich toetrekt. Hierbij wordt, door middel van energie (denken), invloed uitgeoefend op materie (omstandigheden) volgens het beginsel van de toverij. Als gevolg daarvan wordt de mens in staat gesteld de onbegrensde mogelijkheden te realiseren, die sluimerend in hem aanwezig zijn. Gesteld wordt […]

SCHAKELEN (in ’t Engels: Channeling) Dit begrip wordt vrij algemeen in het newage denken gebruikt. Het gaat hierbij om het ‘schakelen’ van boodschappen van transcendente aard, dat wil zeggen van een gebied buiten het bereik der zintuigen. Voorbeelden van schakelen zijn het opvangen van boodschappen van geestengidsen, verheven meesters of transplanetarische wezens. De schakelaar is dus […]

SACRED DANCE Een hindoedans die in het Westen een groeiende populariteit krijgt. ‘Sacred’ heeft een dubbele betekenis: q       ‘aan een godheid gewijd’, q       ‘heelmakend’. Bij het werven van deelnemers aan deze ‘kringdans’ wordt de nadruk gelegd op het tweede aspect, omdat “de sacred dance er is voor iedereen” en “ons dansveld zelf is een energie-dynamo”. Daarin vormen […]